Insikter om processanalys

Center Lining bidrar till att optimera anläggningens drift och leder till kontinuerliga förbättringar

Processtabilisering är avgörande för alla industriella processer för att säkerställa enhetlig kvalitet och låga produktionskostnader. Center Lining är en allmänt använd term för att beskriva hur man håller viktiga processvariabler på en önskad nivå och optimerar dem ytterligare.

Center Lining är inte en strikt definierad metod, men det finns vissa steg som bör följas i en bestämd ordning. När du har slutfört alla steg kan du upprepa processen.

De fem stegen i Center Lining är:

  1. Identifiera nyckelvariabler
  2. Skapa variabelgränser
  3. Övervaka nyckelvariablerna
  4. Övervaka långsiktiga nyckelvariabler
  5. Granska gränserna

Det krävs processkunskap för att fastställa nyckelvariabler och gränser

Det första steget är att identifiera de nyckelvariabler i processen som påverkar produktkvaliteten mest. Du måste analysera en lång tidsperiod och hitta de tidsperioder då kvaliteten har nått de angivna gränserna och produktionshastigheten har varit tillräckligt hög. När du hittat en lämplig tidsperiod måste du analysera processdata för att hitta nyckelvariabler. Det enklaste sättet att göra det är att söka efter mätningar som bäst motsvarar kvalitetsparametrarna.

Nästa steg är att definiera önskade nivåer för nyckelvariablerna. En standardmetod för statistisk processkontroll (SPC) är lämplig att använda för detta: 1) du väljer de tidsperioder då processen har fungerat bra, 2) rensar datan och 3) beräknar medelvärde och standardavvikelse baserat på dessa data. Sedan kan du till exempel beräkna tre sigma-gränser. Gränserna måste alltid vara dynamiska beroende på processens tillstånd.

Släpp loss kraften i Wedge för industriell dataanalys.

Läs mera

Visualisering är nyckeln till att använda SPC-gränser

Det är viktigt att SPC-gränser och överträdelser visualiseras i ett användarvänligt format. Det hjälper operatören att snabbt identifiera alla nyckelvariabler som ligger utanför gränserna. Visualiseringen kan bestå av mätare eller trafikljus som visar den aktuella situationen i processen och trender för att visualisera stabiliteten på lång sikt.

För att stödja operatörerna ytterligare bör även nyckeltalsvärden med ett längre perspektiv göras tillgängliga för operatörerna. En enkel lösning är att beräkna den del av nyckeltalsvärdena som har legat inom gränserna under det senaste dygnet, en vecka eller någon annan period.

Systemet bör också hjälpa dig att ta reda på varför nyckelvariablerna ligger utanför gränsvärdena. Operatörerna måste veta vad som orsakar gränsöverträdelsen och vad de bör göra för att lösa problemet.

Sträva alltid efter att bli bättre

Processutveckling är ett ständigt pågående arbete. När produktionen har stabiliserats kan du ta nästa steg och strama åt gränserna, så att du konsekvent kan producera produkter av ännu bättre kvalitet.  Samtidigt kan du sträva efter att minska energiförbrukningen och/eller minska råvarukostnaderna.

När du har utfört dessa steg kan du starta om Center Lining-cykeln. Att upprepa processen är viktigt eftersom optimering av de tidigare nyckelvariablerna gör att du kan hitta fler nyckelvariabler och optimera processen ytterligare.

En annan aspekt som bör beaktas är de verktyg som stöder processen. Dagens informationssystem på fabrikerna innehåller mycket data, och de data som rör processer och kvalitet är ofta spridda på flera datakällor. Utan lämpliga metoder för datahantering är Center Lining-processen alltför arbetskrävande och processutrustningens fulla potential utnyttjas inte. Den rekommenderade lösningen är att använda programvara för diagnostik av processdata som hjälper dig att bearbeta data effektivt och utföra Center Lining-stegen på ett effektivt sätt.

 

Denna artikel bygger på vår vitbok som publicerades på Papercon 2019 under titeln Smart Paper Machine Analysis Reveals Center Lining Truths. Hämta originaldokumentet.

 


Contact Wedge data analysis expertsVill du ha mer insikter?

Vårt säljteam är fullt av experter på dataanalys som är redo att hjälpa dig. Läs mer om Wedge industriellt dataanalysverktyg.

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en testversion

Upp Kontakta oss